مدیر عامل / هیأت مدیره


1 سید مرتضی بختیاری رئیس هیات مدیره و مجمع
2 فرهاد رهبر نائب رئیس هیات مدیره
3 محمدرضا عطارزاده عضو هیا ت مدیره
4 علیرضا ضیغمی عضو هیات مدیره
5 اصغر ابراهیمی اصل عضو هیات مدیره
6 سید مسعود میرکاظمی عضو هیات مدیره
7 عباس علی آبادی عضو هیا ت مدیره
8 سید رضا فاطمی امین مدیرعامل
9 محمدرضا فرزین عضو هیات مدیره
10 عادل پیغامی عضو هیات مدیره